دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، انتشارات، زمستان 1394، صفحه 1-100 
1. بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی

صفحه 1-18

طاهره ملکی؛ مهنا شاهمرادی؛ علی اصغر میرک زاده؛ الهام نجفی کاکاوند؛ جیران چام چام


3. بررسی ساختار رقابت‌پذیری در بازار جهانی سیب

صفحه 31-43

نازنین یوسفیان؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی


4. چالش‌های بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانشاه

صفحه 45-62

سارا حاجی علیانی؛ علی اصغر میرک زاده؛ امیرحسین علی بیگی


5. عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا

صفحه 63-72

مهسا سعدوندی؛ سمیره صی محمدی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی


6. بررسی اثرات اقتصادی اسکان عشایر ایلشهر شهرستان دشتستان استان بوشهر

صفحه 73-82

محمد فرجی؛ سمیه دهداری؛ محمد صالحی ویسی؛ روح انگیز کاظمی