اخبار و اعلانات

"پژوهش های اقتصاد روستا" در فهرست مجله های علمی مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی

"پژوهشهای اقتصاد روستا " در فهرست مجله‌های دارای شرایط بخشنامه 70362/70 دانشگاه آزاد اسلامی، در گروه "اقتصاد و مدیریت"  قرار گرفت.  برابر ماده 4 این بخشنامه، دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در رشته های علوم انسانی با چاپ مقاله در این مجله مجاز به تسویه حساب می باشند. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته‌ها با دریافت پذیرش و یا چاپ مقاله در این مجله 1 نمره پایان نامه دریافت خواهند کرد. جدول 4 ردیف 73 http://rvp.iau.ir/sp/download/majalat/951115-4.pdf

مطالعه بیشتر